Z-Cool 2-8°C, Refrigerator 2 door with Alarm & Intelligent

รหัสสินค้า : ZMP-10AM-INT

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C

หมวดหมู่ : Z-Cool 2-8°C

รายละเอียดสินค้า

ขนาดบรรจุ: 1 Set
 
รายละเอียดสินค้า:
    • เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C
    • เพียงหนึ่งเดียวที่สอบเทียบ Sensor Probe   เพื่อความถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ
    • พร้อมใบ Thermal Validation Certificate 5 Point ให้ทุกตู้
    • รองรับ ISO15189 (สอบเทียบและปรับเทียบได้ตามมาตรฐาน)
    • มีระบบสัญญาณเสียงเตือน (Alarm) เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วง 2-8°C
       (ตามคำแนะนำ WHO ให้ใช้ตู้เย็นที่ระบบ Alarm / WHO, V&B, 02.31)
    • มีระบบควบคุมคุณภาพ “Intelligent” แสดงและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจสอบ
       อุณหภูมิของตู้เย็น
    • มีระบบ Surge Protector เพื่อป้องกันไฟกระชาก ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
    • เหมาะกับการใช้งานในการเก็บ น้ำยา, ยา, วัคซีน, อาหารเลี้ยงเชื้อ, ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการอุณหภูมิ
       2-8°C
 
คุณสมบัติพิเศษ
    • ระบบควบคุมอุณหภูมิโดย Microprocessor Control
    • ระบบสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงที่กำหนด 2-8°C
    • เมื่ออุณหภูมิในตู้ผิดปกติ อุณหภูมิ ต่ำกว่า 2°C / สูงกว่า 8°C จะมีสัญญาณเสียงร้องแจ้งเตือนทันที
    • สามารถกำหนดค่าตั้งเตือน Alarm ได้
    • ช่วยปกป้อง Compressor จากกระแสไฟที่ไม่ปกติ (ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก)ป้องกันการไหม้
       เสียหายด้วยระบบหน่วงไฟ 1 นาที  
    • PTC Sensor Probe ตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
    • ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1°C
 
มาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิ
    • รับประกันอุณหภูมิทุกชั้นของตู้อยู่ในช่วงที่กำหนด 2-8°C
    • มั่นใจในคุณภาพ: น้ำยา, ยา, ผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตู้ทุกจุดอยู่ในช่วง 2-8°C ตลอดเวลา คงคุณภาพ
       ตลอดเวลา
    • ประหยัด คุ้มค่า: ใช้พื้นที่ในตู้เก็บน้ำยา, ยา, ผลิตภัณฑ์ได้ทุกจุดอย่างคุ้มค่า
    • ลดความสูญเสีย: จากการเสื่อมของน้ำยา, ยา, ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บในอุณหภูมิ ที่ไม่เหมาะสม
       (อาจต่ำกว่า 2°C หรือสูงกว่า 8°C)
    • สามารถสอบเทียบอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน ISO17025

สินค้าเกี่ยวข้อง

ZMP-02AM-INT

มีระบบควบคุมคุณภาพ “iMiniPlus PDF” แสดงและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็น

ZMP-C400-ALM

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C

ZMP-0250-ALM

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 2-8°C

Z-Cool 18-25°C, 1 door

เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิทุกชั้น อยู่ในช่วง 18-25°C

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com